جلسه هیئت مدیره با مشاورین و طراحان هتل انتخاب مشهد مقدس در تاریخ 25 آذرماه 99 در محل شرکت برگزار شد.