دوازدهمین جلسه بررسی موارد اجرایی و پیشرفت پروژه تجهیز و توسعه فروشگاه های اسنوا در تاریخ 23 آذرماه 99 در محل شرکت برگزار شد.