در کنار بازدید وزیر صمت، از گروه صنعتی انتخاب، حاج محمد دیانی مدیر عامل گروه صنعتی انتخاب نیز از غرفه هلدینگ ساختمانی انتخاب بازدید کرد.

  • بازدید حاج محمد دیانی از غرفه هلدینگ ساختمانی انتخاب