جلسه هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب و جمعی از مدیران گروه صنعتی انتخاب با حضور حاج عباس دیانی و حاج محمدرضا دیانی با موضوع بررسی و تعیین سیاست ها، راهبردها و برنامه های عملیاتی شرکت توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب در تاریخ 8 دیماه 99 در محل غدیریه برگزار گردید.

هلدینگ ساختمانی