جلسه هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی انتخاب در تاریخ 24 دیماه 99 در محل شرکت برگزار شد.