امروز جناب آقای دکتر کاووسی معاون محترم کسب و کار گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و جناب آقای مهندس عدالت نژاد هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب از پروژه هتل مشهد بازدید به عمل آوردند و در جریان روند پیشرفت ساخت این هتل قرار گرفتند.