جلسه با پیمانکار درخصوص بررسی مسایل و مشکلات پروژه تجهیز و توسعه فروشگاه های اسنوا، امروز در محل شرکت برگزار شد.