جلسه پیگیری پیشرفت و تصمیم گیری در خصوص طرح های معماری هتل انتخاب مشهد با حضور مدیران هلدینگ ساختمانی امروز در محل شرکت برگزار شد.