جلسه بحث و بررسی مشارکت پروژه خیابان میر با حضور مالکین در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۹ در محل هلدینگ ساختمان و گردشگری انتخاب برگزار شد.