امروز مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب، برای دومین بار در سال جدید، جهت پیگیری روند پیشرفت و بررسی مسائل و مشکلات هتل مشهد، از این پروژه بازدید کردند.