جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور اعضا، امروز در محل شرکت برگزار شد.