جلسه در خصوص بررسی طراحی هتل انتخاب مشهدمقدس امروز در محل شرکت برگزار شد.