جناب آقای مهندس عدالت نژاد رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی انتخاب امروز 19 اردیبهشت ماه از کارخانه نماچین بازدید به عمل آوردند و در جریان روند کار این مجموعه قرار گرفتند.