جلسه با موضوع بررسی و پیگیری پروژه هتل مشهد، با حضور مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب امروز در محل شرکت برگزار شد.