جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی و پیگیری پروژه شیخ بهایی، با حضور مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب امروز در محل شرکت برگزار شد.