جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی و پیگیری پروژه هتل مشهد، با حضور جناب آقای عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره، جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم، جناب آقای دکتر مولایی معاونت محترم بازرگانی جناب آقای مهندس فروهان معاونت محترم اجرایی، جناب آقای مهندس نصر معاونت محترم فنی و جناب آقای صابری مدیر مالی، امروز در محل شرکت برگزار شد.