جلسه شورای معاونین در محل پروژه کوثر و ولایت با حضور مدیران، معاونین شرکت و مشاورین پروژه با موضوع بررسی تخصصی طرح ها و مسائل اجرایی، در جهت سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه امروز برگزار شد. سپس افراد حاضر در جلسه جهت پیگیری روند پیشرفت، از این پروژه بازدید کردند.