جلسه شورای معاونین با موضوع پیگیری و بررسی طرح های هتل مشهد با حضور مدیران و معاونین شرکت و همچنین مشاورین پروژه امروز در محل شرکت برگزار گردید.