جلسه شورای معاونین با موضوع پروژه کوثر و ولایت با حضور مدیران و معاونین شرکت و مشاورین پروژه جهت بررسی تخصصی طرح ها و مسائل اجرایی و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه امروز در محل شرکت برگزار شد.