جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه ساختمانی هتل مشهد، جهت بررسی و رفع موانع فنی و اجرایی، با حضور مدیران، معاونین و مشاورین، امروز در محل شرکت برگزار شد.