امروز اعضای هیئت مدیره محترم و معاونین محترم شرکت ساختمانی انتخاب، جهت پیگیری روند پیشرفت و بررسی مسائل و مشکلات هتل مشهد، از این پروژه بازدید به عمل آوردند.