جلسه هماهنگی و بررسی گزارش هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب دوشنبه ۲۴ اردیبهشت 1403

روز دوشنبه 24 اردیبهشت جلسه گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب با حضور اعضای محترم هیئت مدیره، معاونت محترم مالی و مدیر محترم روابط عمومی برگزار شد.
در این جلسه محتوای فایل گزارش هیئت مدیره شرکت مورد بررسی قرار گرفت.