جلسه شورای معاونین با بررسی سند استراتژی شرکت دوشنبه 17 اردیبهشت 1403

روز دوشنبه 17 اردیبهشت جلسه شورای معاونین شرکت ساختمان انتخاب با حضور مدیرعامل محترم و معاونان محترم و آقای دکتر باطنی مشاور استراتژی شرکت ساختمان انتخاب برگزار شد.
در این جلسه سند استراتژی شرکت مورد بررسی قرار گرفت.