طراحی و ساخت برج مسکونی هدایت مشهد

با خدمات هتلینگ

مجری: شرکت بین‌المللی توسعه و سرمایه‌گذاری ساختمان انتخاب

مالک: شرکت بین‌المللی توسعه و سرمایه‌گذاری ساختمان انتخاب

کاربری: اقامتی تجاری

در دست طراحی

مساحت: 23153 مترمربع

تاریخ اتمام : 1405/06/30

موقعیت: مشهد،خیابان 17 شهریور، شهدای حج3