طراحی و ساخت مجتمع تجاری مسکونی سریر

مجری: شرکت بین‌المللی توسعه و سرمایه‌گذاری ساختمان انتخاب

مالک: شرکت بین‌المللی توسعه و سرمایه‌گذاری ساختمان انتخاب

کاربری: اداری تجاری مسکونی

مساحت: ۲۴۹۱۷مترمربع

تعداد طبقات: ۹ طبقه

۷ طبقه مسکونی: ۴۹ واحد

۲ طبقه اداری: ۱۵ واحد

همکف تجاری: ۴ واحد

چهار طبقه پارکینگ: جمع مفید ۹۷۰۵ مترمربع

موقعیت: مجاورت بلوار شهید خرازی اصفهان