جلسه شورای معاونین با موضوع بررسی و پیگیری پروژه شیخ بهایی

جلسه شورای معاونین در محل پروژه کوثر و ولایت

جلسه بررسی پروژه های هتل مشهد، حسینیه غدیریه و ساختمان توحید اصفهان

جلسه مدیران هلدینگ ساختمانی انتخاب با معاونت فنی

بازدید جناب آقای عدالت نژاد رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی انتخاب از کارخانه نماچین