جلسه بررسی و رفع موانع فنی و اجرایی پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

بازدید هیئت مدیره محترم و معاونین محترم شرکت از پروژه ساختمانی هتل مشهد

جلسه پیگیری پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت