معرفی کتاب

کتاب PDF ترجمه خطبه پیامبـر (ص) در غدیـرخــم

زمان برگزاری

6 مرداد از اذان مغرب تا پایان روز شنبه 9 مردادماه 1400

جوایـــز

کارت هدیه ۵ میلیون ریالی به سـه نفـر برتر به قیـد قرعــه