پروژه زیبای واقع در خیابان زاهد این روزها در حال تکمیل شدن و دلبری می باشد .