جلسه تودیع آقای صابری مدیر مالی و آقای دکتر داستانپور مدیر امور حقوقی و معارفه آقای دکتر دهدشتی معاونت توسعه و نوآوری سازمانی و آقای ملاپور مدیر مالی در دفتر شرکت با حضور همه معاونین و مدیران شرکت برگزار شد .