امروز طی چند جلسه پی در پی با حضور مدیران، معاونین و مشاورین پروژه، روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت، بررسی و پیگیری شد.